Chín trùng đêm trước có thư truyền
Chiếu chỉ đưa nhanh tới Tản Viên
Khách trích theo sông vừa ruổi thẳng
Thư tha theo lối chợt đưa liền
Hưởng ơn mới biết đời may mắn
Phục chức ai thương số đảo điên
Mọi chuyện đều theo người xử trí
Vận lương cũng lạ kế ngoài biên