Tóc trắng thăng trầm khác thiếu niên
Bể đời chìm nổi đã bao phen
Tài năng giúp nước người còn ngóng
Trung tín thờ vua tiếng dậy truyền
Khúc vượt non mây lưu nhã nhạc
Giọng hoà sênh phách gửi thuyền quyên
Ruổi rong tuổi tác nay thêm lớn
E phụ vua ta ý trọng hiền