Thắng cảnh rơi vào đất đế vương
Đêm ngày nguyên khí nổi mênh mang
Chài ca tiếng rụng trăng ngàn bến
Trâu ngủ thu mờ nước một phương
Kim cổ bụi mờ lòng cảm thán
Núi sông cỏ khuất lối sa trường
Luỹ xưa Mã Viện nơi nào nhỉ
Lầu trúc lần lên giữa tịch dương