Mặt hướng hồ Tây một quán xưa
Ngàn năm linh tích tiếng còn đưa
Hoa chen quanh bến sen giương kiếm
Lá rụng vào sông trúc thủ bùa
Việc thế dẫu ôm lòng khắc khoải
Nạn đời lại chẳng sức ngăn ngừa
Tiếng chuông gọi tỉnh lòng dâu bể
Ướm hỏi huyền chân mộng tỉnh chưa?