Núi vây muôn trúc, khói xây thành
Thanh Tước đầu non rợp bóng tinh
Cung tựa trăng liềm giương tối lạnh
Gươm như sen nhọn chĩa trời xanh
Bụi tung mù mịt rừng thu khuất
Quạ đáp đen ngòm bãi máu tanh
Quân nhỏ còn theo ra cửa ải
Bởi mình chẳng có số công khanh