Thiếu niên sớm tỏ mặt phi thường
Làm tướng oai danh dậy bốn phương
Một đội ruổi rong trong vạn giặc
Lưỡi gươm ngạo nghễ trước rừng thương
Đàn hồng phách mới gieo quân trướng
Ngựa trắng roi xưa thét chiến trường
Non nước còn ghi nơi thắng trận
Rượu trâu dân đón chật ven đường