Một mảnh chinh bào lẫn sắc thu
Trăng Tần ải Hán cổ kim sầu
Ra quân nào phải không về được
Nhưng lúc thành công cũng bạc đầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.