Một lối đao gươm lại kéo đoàn
Tinh kỳ soi bóng đặc trường giang
Thư từ trời thẳm nghiêm truyền chiếu
Chinh chiến quân nay chỉ nhận hàng
Vượn sợ bồng con rời khỏi tổ
Sẻ khôn quen thói nhảy vào song
Hoa mai còn trắng mơ chinh khách
Tiếng sáo đâu vang phía cuối làng