Nghe nói Đào nguyên trước lánh Tần
Cày bừa trong núi cũng người thân
Mây tuôn suối trắng ngàn non xế
hạnh nở hoa hồng một cội xuân
Việc ít khiến nên tôi tớ biếng
Đất cằn đâu nệ cháu con bần
Làng tiên cách đó không xa mấy
Thong thả yên hà hỏi chủ nhân