Đất khách đêm gần hết
Kêu hầu dậy nấu trà
Khói mai dày mái lá
Trăng lạnh chếch non xa
Phấn bướm còn vương cội
Râu ong chửa chấm hoa
Mấy lần chăn sợ rét
Tiếng quạ rộn quanh nhà