Tai vạ vì chưng lắm bạc vàng
Qua ngang tuần Hạc dạ bàng hoàng
Múa ca trên tiệc gươm tua tủa
Lầu gác trong tro dấu ngổn ngang
Ngày xế quạ kêu mây lạnh tới
Chiều buông ngựa hí cỏ thu vàng
Gái làng sau loạn trông tiều tuỵ
Nửa xóm cài then sợ sói lang