Cửa núi tà dương đọng
Chùa cao cảnh lạnh lùng
Quạ ồn chân viễn khách
Trăng sáng bóng sư ông
Chuông mở màu non biếc
Cây chìm ánh khói trong
Nghĩ thương chàng tết tóc
Áo sãi mặc không xong