Non thần nửa rụng tự không trung
Linh tích tiêu ma nói chẳng cùng
Đề vịnh, ba sinh lưu sự nghiệp
Lên chơi, ngàn thuở nhớ anh hùng
Bụi mù theo gió đình hoang lối
Lửa kiếp nung mây tháp cổ hồng
Hận nỗi bia tàn xem chẳng hết
Văn chương thượng trí nửa thành không.