Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 02:50

題范殿帥家莊

橋七八重虹矮矮,
水東西折綠迴迴。
不因看石尋梅去,
何物能招宰相來。

 

Đề Phạm điện soái gia trang

Kiều thất bát trùng hồng oải oải,
Thuỷ đông tây chiết lục hồi hồi.
Bất nhân khán thạch tầm mai khứ,
Hà vật năng chiêu Tể tướng lai.

 

Dịch nghĩa

Cầu bảy tám tầng như cầu vồng thấp là là,
Nước rẽ ngoặt về hai phía đông, tây thành một dải mầu xanh quanh co.
Nếu không phải vì để ngắm đá, tìm mai,
Thì có ai vời nổi quan Tể tướng đến đây?


Khảo dị: Sách Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng chép bài thơ này như sau:
尋幽詩
槁七八重虹宛轉,
水東西折綠縈迴。
不因看石尋梅去,
安得昇平宰相來?

Tầm u thi
Kiều thất bát trùng hồng uyển chuyển,
Thuỷ đông tây chiết lục oanh hồi.
Bất nhân khán thạch tầm mai khứ,
An đắc thăng bình Tể tướng lai.

Tầm u
Cầu bảy tám lớp như chiếc mống uốn lượn,
Nước đông tây gấp khúc, màu xanh chảy quanh co.
Không nhân dịp đi tìm mai, ngắm đá,
Thì đâu được làm chức Tể tướng mà đến chốn này.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Mấy lớp cầu vồng thâm thấp xây,
Nao nao giòng biếc rẽ đông, tây.
Không vì thưởng thức mai cùng đá,
Ai dễ đưa quan đến chốn này?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cầu vồng mấy lớp cong cong
Rẽ đôi dòng nước tây đông lượn mình
Ngắm mai tìm đá nếu không
Dễ ai mời được tướng công ghé vào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Khởi

Mấy lớp cầu vồng thâm thấp xây
Nao nao dòng nước rẽ đông tây
Không vì thưởng thức mai cùng đá
Ai dễ đưa quan đến chốn này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầu bảy tám tầng thấp được xây,
Mầu xanh một dải nước đông, tây.
Nếu không phải ngắm tìm mai, đá,
Ai dễ vời quan Tể tướng đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầu vồng bảy tám tầng xây,
Mầu xanh một dải đông, tây đôi dòng.
Tìm mai, đá nếu ngắm trông,
Dễ ai mời Tể tướng công ghé vào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời