Miếu Hoàng Lăng vượn kêu ba tiếng,
Đình Chí Hỉ rượu uống một ly.
Ngước nhìn qua bến Minh Phi,
Vượt eo Nhân Trả thuyền đi đến rồi.

tửu tận tình do tại