Cố đô rát mặt chợ vồ
Vênh vao mặt sứa, ỡm ờ mặt ngao...
Lệch chiều trĩu gánh ca dao
Chợ tan... Bóng mẹ tạc vào thời gian


Nguồn: Trần Thị Nương, Trầu thơm cau đắng (thơ lục bát), NXB Hội nhà văn, 2011