自述其四

一彈指破萬重山,
這箇工夫也是閑。
寒暑到來無所識,
未曾分上老人干。

 

Tự thuật kỳ 4

Nhất đàn chỉ phá vạn trùng sơn,
Giá cá công phu dã thị nhàn.
Hàn thử đáo lai vô sở thức,
Vị tằng phân thượng lão nhân can.

 

Dịch nghĩa

Một cái búng tay phá được vạn tầng núi,
Công phu ấy cũng dễ dàng thôi.
Lạnh nóng đến cũng không có cái gì để nhận biết,
Một phân cũng chưa từng can dự đến ông già này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Búng tay phá đổ núi muôn trùng,
Dường ấy công phu cũng nhẹ không,
Lạnh đến, nóng qua không nhận biết,
Mảy may chẳng bận đến thân ông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Phá vạn trùng non một búng tay
Công phu như thế vẫn nhàn thay
Nóng lạnh lấy gì mà nhận biết
Một phân chưa bận tới già này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn núi tan trong một búng tay
Công phu ấy cũng dễ dàng thay
Tới lui nóng lạnh nào đâu biết
Công việc can chi đến lão nầy

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một cái búng tay phá vạn non,
Công phu ấy cũng dễ như không.
Lấy gì lạnh nóng mà hay biết,
Chẳng bận một phân đến phận ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Búng tay một cái phá non,
Công phu ấy cũng dễ còn như không.
Lấy gì lạnh nóng biết lòng,
Một phân chẳng bận đến ông lão nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ý Ly

Phá vạn trùng non một búng tay
Công phu như thế vẫn nhàn thay
Nóng lạnh lấy gì mà phân biệt
Mảy may chẳng bận đến thân này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời