感遇其二十八

昔日章華宴,
荊王樂荒淫。
霓旌翠羽蓋,
射兕雲夢林。
朅來高唐觀,
悵望雲陽岑。
雄圖今何在?
黃雀空哀吟。

 

Cảm ngộ kỳ 28

Tích nhật chương hoa yến,
Kinh vương lạc hoang dâm.
Nghê tinh thuý vũ cái,
Xạ huỷ vân mộng lâm.
Khiết lai cao đường quan,
Trướng vọng vân dương sầm.
Hùng đồ kim hà tại ?
Hoàng tước không ai ngâm.