Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:00

感遇其十九

聖人不利己,
憂濟在元元。
黃屋非堯意,
瑤臺安可論?
吾聞西方化,
清淨道彌敦。
奈何窮金玉,
雕刻以為尊?
雲構山林盡,
瑤圖珠翠煩。
鬼功尚未可,
人力安能存?
夸愚適增累,
矜智道逾昏。

 

Cảm ngộ kỳ 19

Thánh nhân bất lợi kỷ,
Ưu tế tại nguyên nguyên.
Hoàng ốc phi nghiêu ý,
Dao đài an khả luận ?
Ngô văn tây phương hoá,
Thanh tịnh đạo my đôn.
Nại hà cùng kim ngọc,
Điêu khắc dĩ vi tôn ?
Vân cấu sơn lâm tận,
Dao đồ châu thuý phiền.
Quỷ công thượng vị khả,
Nhân lực an năng tồn ?
Khoa ngu thích tăng luy,
Căng trí đạo dũ hôn.