Thánh nhân giấu nguyên mệnh vì
Sợ thế gian loạn một khi thực bày
Nếu như phơi mở công khai
Khôi hài xảo quyệt lầm sai lòng người
Ý trời trước muốn đẹp tươi
Thứ bậc đảo lộn hoạ thời từ ai
Trường Thành phòng bị cướp lai
Mối hoạ chằng chịt từ ai thân tình
Triều Hán mê bởi Xích Tinh
Tử Niên sao chẳng giúp mình Tần vương
Tới nơi đào mận hoa thường
Nhiều lời là chết ai thương mơ hồ.