Trước mắt buồn trông non nước này
Đất Chu kê lúa não nề thay
Phong hồng cây gấm ba thu đẹp
Nhạn trắng mây vàng vạn dặm bay
Gai góc đêm mưa liền mậu uyển
Hươu nai chiều xế xuống Tư Đài
Áo ngay trước mộ Yêu Ly đứng
Khóc lớn Tân Đình cất chén tay

tửu tận tình do tại