Gươm kêu trong hộp lúc đêm qua,
Khảng khái cất bài Yên Triệu ca.
Dịch thuỷ vẫn trôi, mây cỏ biếc,
Buồn thay không chốn tiễn Kinh Kha.

tửu tận tình do tại