Phú đắc là giải thích, phát triển ý của một câu ca dao bằng một bài thơ Đường luật, nhưng nội dung phải phù hợp với một sự việc nhất định.

Thơ văn Trần Tế Xương
Nhà xuất bản Văn Học, năm 2010, trang 31