Gặp ván bài đen đã chẳng ù,
Nào ngờ lại gặp chú phi lu!
Bỡn thì xin trả ngay cho tớ,
Chẳng trả thì xơi cái tử cù.


Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 58, NXB Văn Học, 2010