Hai đứa tranh nhau cái thủ khoa;
Tuân khoe văn hoạt, Nghị văn già.
Năm nay đỗ rặt phường hay chữ,
Kìa bác Lê Tuyên cũng thứ ba!


Khoa thi năm 1900.