Qua cảnh trả nợ của cụ càng thấm thía câu: "...trên đời có bốn cái ngu, làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu..."! hahaha! Xin chừa!