Mẹ đĩ, cha cu! hahaha! Nhờ thi đỗ Tú tài nên khỏi được tiếng là cha của thằng: "dân ngu cu ...đen"! hahaha