...Bao giờ dân nổi can qua...? Tới tận 1945, sau cụ Tú mất đến 38 năm! Lâu thật!