Chị hỡi chị, năm nay túng lắm,
Biết làm sao, Tết đến nơi rồi!
Mới ngày nào chị mua muối cùng tôi,
Ngoảnh mặt lại hàng vôi nay đã bán.

Này nụ, này hoa, này hài, này hán,
Pháo tranh Tàu, Hương Cảng mới đưa sang.
Chị cùng em sắm sửa lo toan,
Muốn mua chịu, e nhà hàng lại lạ.
Chị em ta bảo nhau giữ giá,
Đến bây giờ ngã cả chẳng ai nâng.
Cũng liều bán váy chơi xuân.


Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962