Xuân về chớ để xuân đi, thương kẻ quạt nồng cùng ấp lạnh;
Năm mới khác gì năm cũ, van người bán muối với mua vôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]