Xuân về chớ để xuân đi, thương kẻ quạt nồng cùng ấp lạnh;
Năm mới khác gì năm cũ, van người bán muối với mua vôi.


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998