Vui xuân, xuân cả một trời, có lẽ đâu đâu cũng vậy;
Người học, học cho hết sách, hay là thế thế mà thôi


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998