Nực cười thay: nêu không, pháo không, vôi bột cũng không, mà Tết!
Thôi cũng được: rượu có, nem có, bánh chưng cũng có, thừa chơi!


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998