Không dưng xuân đến chi nhà tớ?
Có nhẽ trời mà đóng cửa ai!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]