Không dưng xuân đến chi nhà tớ?
Có nhẽ trời mà đóng cửa ai!


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998