- “Việc bác không xong tôi chết ngay!”
Chết ngay? như thế vội vàng thay!
Chết riêng dễ một mình anh nhỉ?
Sống bận ra chi lũ chúng mày!
Lấy được con hầu thì nó sướng
Gẫm xem thiên hạ lắm thằng hay.
Đứa ăn, đứa ngủ, đứa nào sướng?
Đứa đắp chăn da, đứa thịt quay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]