Đầu năm ra cửa được đồng tiền,
Nào có cầu đâu, được tự nhiên.
Ý hẳn nhà nho sang vận đỏ,
Hay là con tạo thử người đen.
Muốn đem trả nợ đòi nhà lại,
Hay để làm lương giúp nước liền.
Của cải vua ta đâu sẵn thế,
Chữ đề Tự Đức hãy còn nguyên.


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998