Đi Thi (thời @)

Lại đèn, lại sách lại mùa thi
Mấy chục năm liền tớ vưỡn đi
Học trước, quên sau âu cũng tại...
Quay trên, cóp dưới ấy là vì...
Nó đậu ai khen mà vênh váo
Ta hỏng ta về chẳng sá chi
Cụ Tú mòn đời đeo bảng trượt
Mà thơ hay thế dễ đâu bì!

trung30

Gió thổi dừa rơi