Hàn lâm tu soạn kém gì ai?
Đủ cả vung, nồi, cả cóng chai.
Ví thử quyển thi ông được chấm,
Đù cha đù mẹ đứa riêng ai!


Tức hàn Triệu, vốn chỉ là tay nấu rượu, buôn bán, chạy được chút phẩm hàm.