Tôi hỏi thăm ông đến tận nhà,
Trước nhà có giếng, có cây đa.
Vườn ao đất cát chừng ba mẫu,
Nứa lá tre pheo đủ mọi toà.
Mới sáu bận sinh đà sáu cậu,
Trong hai dinh ở có hai bà.
Trông ông mốc thếch như trăn gió,
Ông chỉ phong lưu tại nước da.


Ông Ấm Mốc tên là Trần Đôn Lâm, còn gọi Ấm Các, con bố chánh Cao Bằng Trần Đôn Phục.

Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998