Thăng Long muôn thuở đế vương đô
Trăm nóc lâu đài một góc nhô
Trong có hoàng thành vàng ngọc quý
Ngoài bao ngòi luỹ giáo gươm phô
Chín trùng chót vót nơi vua ngự
Ngàn mạng nghèo hèn gửi cốt khô
Giữ nước từ xưa nào có thế
Thăng Long muôn thuở đế vương đô

tửu tận tình do tại