題白馬祠

昔聞人道大王靈,
今日方知鬼帖驚。
火聚三區焚不及,
風塵一陣扇難傾。
指揮魍魎三千眾,
彈壓諸魔百萬兵。
願伏餘威推北敵,
頓令寰宇宴然清。

 

Đề Bạch Mã từ

Tích văn nhân đạo đại vương linh,
Kim nhật phương tri quỷ thiếp kinh.
Hoả tụ tam khu phần bất cập,
Phong trần nhất trận phiến nan khuynh.
Chỉ huy võng lượng tam thiên chúng,
Đàn áp chư ma bách vạn binh.
Nguyện phục dư uy thôi Bắc địch,
Đốn linh hoàn vũ yến nhiên thanh.

 

Dịch nghĩa

Xưa kia nghe người ta nói đến oai linh của đại vương,
Ngày nay mới biết là ma quỷ phải khiếp kinh.
Ba khu lửa cháy, không cháy được tới đền,
Một trận gió bụi lay chuyển cũng không nghiêng đổ.
Chỉ huy ba ngàn quân yêu quái,
Trấn áp trăm vạn quân ma quỷ.
Xin nhờ dư oai của thần để phá tan giặc Bắc,
Trong chốc lát làm cho đất nước thanh bình.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Đại vương xưa nức tiếng oai linh,
Nay mới hay rằng ma quỷ kinh.
Lửa tụ ba khu không cháy miếu,
Gió lay một trận chẳng nghiêng mình.
Khiến sai bọn quỷ ba nghìn đứa,
Đánh dẹp loài ma trăm vạn binh.
Nhờ cậy dư uy trừ giặc Bắc,
Giúp ngay đất nước được thanh bình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.33
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Chữ thôi là chữ tồi?

Tôi đã đọc bài thơ này ở "Giáo trình Hán Nôm dành cho du lịch". Từ "thôi" trong câu "Nguyện phục dư uy thôi Bắc địch" là chữ "tồi: 摧". Tôi đưa lên để mọi người tham khảo.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đại vương xưa nổi uy linh
Ngày nay mới biết quỷ kinh thần sầu
Lửa nào thiêu cháy được đâu
Một cơn gió bụi long trời chẳng nghiêng
Khiến sai yêu quái ba nghìn
Quỷ ma trăm vạn một mình trấn an
Nhờ oai giặc Bắc phá tan
Chỉ trong một chốc trời Nam thanh bình

24.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đại vương xưa nghe tiếng oai linh,
Nay mới hay ma quỷ khiếp kinh.
Ba khu lửa cháy, đền không cháy,
Một trận gió lay chẳng nghiêng mình.
Huy động ba ngàn quân tinh nhuệ,
Trấn áp trăm vạn ma quỷ binh.
Nhờ cậy oai thần phá giặc Bắc,
Giúp cho đất nước hưởng thanh bình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời