Bể dâu thế sự rối như tơ
Tiết tháo lo gìn, tránh mối lo
Hà Hán chưa từng dìm cốt yếu
Núi mây tạm khoá vẻ sầu tư
Thế gian cay đắng, đời người khổ
Đỉnh vạc ngọt ngào, chết tựa về
Công luận vẫn đây, trời vẫn đó
Cảnh Thuần mệnh đẹp biết bao giờ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)