Tưởng nhớ Nguyễn Bính

Toan gieo lục bát viếng ông
Hồn quê gọi mãi mà không thấy về!
Hồn quê ở với chân quê
Ta đành lục bát ngô nghê thị thành


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm, NXB Văn hoá, 1996