Hình như có dòng sông nào buồn lắm
Trôi mơ hồ trong gió bạch dương reo
Tìm sao được cánh buồm cha bạc trắng
Tận quê nhà thơ dại đã buông neo!


Sông Matxcơva 1988
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004