Vẫn biết người đi không trở lại
Mong làm nước mắt gửi người chăng
Ôi dòng duy nhất chưa hề cạn
Từ thuở hồng hoang tới vĩnh hằng


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996