15.00
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Trần
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 06:23

第七會

丕買處
法孛重世
煉買谷處
無明歇菩提添瞶
煩惱耒道德強蔢
娂倣峼經塁孛說易朱體酉
學隊機祖詫禪空坤卒別尼
窮根本瀉塵緣罵底某毫氂當炦
我勝幢圓知見渚朱群禍寧工検
厠帞覺悟嘥壞忛棱邪時訳
倿劍知慧撅朱空性識課尼
埄恩聖律憽吒蜍柴學道
勉德瞿經裴兀倿戒吿齋
感德慈悲底饒劫願朱親近
隊恩救渡涅怺身時召縙荄
義矣汝道莊涓香花供娂群年討
凩浪信峼吏磊釺玉蜍共渚歇桰

 

Đệ thất hội

Vậy mới hay:
Phép bụt trọng thay,
Rèn mới cốc hay.
Vô minh hết bồ đề thêm sáng;
Phiền não rồi đạo đức càng say.
Xem phỏng lòng kinh, lời bụt thốt dễ cho thấy dấu;
Học đòi cơ tổ, sá thiền không khôn chút biết nay (nơi).
Cùng căn bản, tã trần duyên, mựa để mấy hào ly đương mặt;
Ngã thắng chàng, viên tri kiến, chớ cho còn hoạ trữ cong tay.
Buông lửa giác ngộ, đốt hoại thảy rừng tà thời trước;
Cầm kiếm trí tuệ, quét cho không tính thức thuở nay.
Vâng ơn thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo;
Mến đức Cồ, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay.
Cảm đức từ bi, để nhiều kiếp nguyền cho thân cận;
Đòi ơn cứu độ, nát muôn thân thà chịu đắng cay.
Nghĩa hãy nhớ, đạo chẳng quên, hương hoa cúng xem còn nên thảo;
Miệng rằng tin, lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chửa hết ngay.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988