Năm ngoái, bụi lầy lo việc quân,
Trở về đề cũ bút thơ xuân.
Mong mưa, trông ngóng mây đùn bắc,
Cảm tiết ngảnh nhìn sao hoả tây.
Nước hẹp Tống Giang, reo sóng nhẹ,
Non quang Đại Lợi, cỏ xanh rờn.
Phong quang đất Ái nay đã khác,
Nói chuyện Đinh, Lê xưa dấu còn.