Năm ngoái, bụi lầy lo việc quân,
Trở về đề cũ bút thơ xuân.
Mong mưa, trông ngóng mây đùn bắc,
Cảm tiết, ngảnh nhìn (sao) hoả về tây.
Tống Giang nước hẹp, reo sóng nhẹ,
Đại Lợi non quang, cỏ xanh rờn.
Phong quang đất Ái nay đã khác,
Nói chuyện Đinh, Lê dấu xưa còn.