Lưỡi việt tay cầm tây tiến biên,
Đồ Bàn thành nhỏ sẽ cày lên.
Ba quân hùm sói, như Ô Hoạch,
“Bát trận” sấm rền, tựa Suất nhiên.
Oai vọng Đông Bình, người bái phục,
Tiếng tăm tể tướng, đời tôn bền.
Sân rồng vang sấm, khải hoàn trận,
Bài tụng bình Hoài bia nối truyền.