Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:52

奉餞樞府西征行軍都總管黎公

前矛照日颭蒸沙,
遠略交暹役瓜哇。
萬里砲摧熊虎壘,
九桅船蹴渤溟波。
秦兵膽喪秋風鶴,
蔡將神驚雪夜鵝。
待報闍槃夷蟻垤,
泚洳椽筆作鐃歌。

 

Phụng tiễn Xu Phủ tây chinh hành quân đô tổng quản Lê công

Tiền mâu chiếu nhật triển chưng sa,
Viễn lược giao Tiêm dịch Qua Oa.
Vạn lý pháo tồi hùng hổ luỹ,
Cửu nguy thuyền xúc bột minh ba.
Tần binh đảm táng thu phong hạc,
Thái tướng thần kinh tuyết dạ nga.
Đãi báo Đồ Bàn di nghĩ điệt,
Thử như chuyên bút tác nao ca.

 

Dịch nghĩa

Ngọn cờ đi trước dọi bóng mặt trời phất phơ trên cát nóng,
Mưu lược xa là giao hảo với Tiêm La và khống chế Qua Oa.
Muôn dặm súng lớn, bắn tan luỹ gấu cọp,
Chín cột buồm giong, lướt qua sóng biển khơi.
Quân Tần vỡ mật trong tiếng hạc mùa thu,
Tướng Thái kinh hồn vì tiếng ngỗng đêm tuyết.
Chờ đợi tin san phẳng tổ kiến Đồ Bàn,
Chấm ướt ngòi bút làm bài ca cho quân đội.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Bóng nhật soi cờ, bãi cát qua,
Hoà Tiêm, sai khiến đảo Qua Oa.
Súng muôn dặm bắn tan đồn giặc,
Thuyền chín buồm giong vượt biển xa.
Vỡ mật quân Tầng kinh tiếng hạc,
Mất hồn tướng Thái khiếp bầy nga.
Đồ Bàn san phẳng chờ tin bảo,
Vẩy bút trong quân thảo khúc ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dọi bóng ngọn cờ trời phất phơ,
Tiêm La giao hảo, khống Qua Oa.
Súng muôn dặm bắn tan thành giặc,
Chín cột buồm giong lướt biển xa.
Vỡ mật quân Tần trong tiếng hạc,
Kinh hồn tướng Thái bởi âm nga.
Đồ Bàn san phẳng chờ tin đến,
Chấm bút trong quân thảo khúc ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời