Bái, Phong, cung Hán dựng tre, mây,
Thượng hoàng tóc bạc dạo tháng ngày.
Gửi hứng cõi trời cao đất rộng,
Thung dung nước biếc non xanh đầy.
Bóng nguyệt Hoàng Giang thu bát ngát,
Xuân về Lục Phố thoảng gió mây,
Nhàn nhã, Thượng hoàng lo việc nước,
Trong mơ, ngài đến Thăng long nầy.