Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:42

偶題

中心認得本來空,
便佇虛空在箇中。
天下有為皆正理,
人間無處不春風。
清茶好酒供佳客,
瘦竹疏梅伴老翁。
覽鏡自慚惟一事,
力扶衰病作三公。

 

Ngẫu đề

Trung tâm nhận đắc bản lai không,
Tiện trữ hư không tại cá trung.
Thiên hạ hữu vi giai chính lý,
Nhân gian vô xứ bất xuân phong,
Thanh trà hảo tửu cung giai khách,
Sấu trúc sơ mai bạn lão ông.
Lãm kính tự tàm duy nhất sự,
Lực phù suy bệnh tác Tam công.

 

Dịch nghĩa

Trong lòng nhận thấy vốn là không,
Bèn dành cái hư không ở trong đó.
Lẽ hữu vi trong thiên hạ đều là lẽ chính,
Chốn nhân gian không chỗ nào không có gió xuân.
Trà thanh, rượu ngon thết đãi khách quí,
Trúc gầy, mai thưa làm bạn với ông già.
Trông gương chỉ thẹn có một việc,
Đó là cố chống đỡ với già bệnh để giữ chức Tam công.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Hỏi lòng biết được vốn là không,
Nên mặc hư không cứ ở trong.
Thiên hạ có duyên đều chính lý,
Nhân gian đâu chổ chẳng xuân phong.
Trà thơm, rượu ngọt mời tân khách,
Trúc thẳng, mai gầy đón lão ông.
Ngắm bóng thẹn lòng duy một việc,
Ốm hèn còn gắng giữ Tam công.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong lòng nhận thấy vốn là không,
Cứ để hư không mãi ở trong.
Thiên hạ hữu vi đều lẽ chính,
Nhân gian đâu chỗ thiếu xuân phong.
Rượu ngon khách quí thết trà đãi,
Mai cỗi trúc gầy đón lão ông.
Trông kiếng thẹn lòng duy một việc,
Đó là chống bệnh giữ Tam công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời